User Tools

Site Tools


05603-conc-rdia-la-gi

Concórdia là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 797,26 km², dân số năm 2007 là 67249 người, mật độ 84,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05603-conc-rdia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)