User Tools

Site Tools


05606-concei-o-da-barra-la-gi

Conceição da Barra là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 1188,044 km², dân số năm 2007 là 26145 người, mật độ 22,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05606-concei-o-da-barra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)