User Tools

Site Tools


05607-concei-o-da-feira-la-gi

Conceição da Feira là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 159,776 km², dân số năm 2007 là 19063 người, mật độ 119,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05607-concei-o-da-feira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)