User Tools

Site Tools


05612-concei-o-do-almeida-la-gi

Conceição do Almeida là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 281,903 km², dân số năm 2007 là 15314 người, mật độ 54,32 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05612-concei-o-do-almeida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)