User Tools

Site Tools


05617-concei-o-do-jacu-pe-la-gi

Conceição do Jacuípe là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 115,68 km², dân số năm 2007 là 27424 người, mật độ 237,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05617-concei-o-do-jacu-pe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)