User Tools

Site Tools


05664-contendas-do-sincor-la-gi

Contendas do Sincorá là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 862,085 km², dân số năm 2007 là 3353 người, mật độ 3,89 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05664-contendas-do-sincor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)