User Tools

Site Tools


05693-cora-o-de-maria-la-gi

Coração de Maria là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 372,315 km², dân số năm 2007 là 23047 người, mật độ 61,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05693-cora-o-de-maria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)