User Tools

Site Tools


05697-cordilheira-alta-la-gi

Cordilheira Alta là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 83,768 km², dân số năm 2007 là 3361 người, mật độ 38,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05697-cordilheira-alta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)