User Tools

Site Tools


05716-coronel-ezequiel-la-gi

Coronel Ezequiel là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 185,752 km², dân số năm 2007 là 5039 người, mật độ 27,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05716-coronel-ezequiel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)