User Tools

Site Tools


05718-coronel-freitas-la-gi

Coronel Freitas là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 234,157 km², dân số năm 2007 là 10246 người, mật độ 45,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05718-coronel-freitas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)