User Tools

Site Tools


05720-coronel-jo-o-s-la-gi

Coronel João Sá là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 825,767 km², dân số năm 2007 là 18663 người, mật độ 22,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05720-coronel-jo-o-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)