User Tools

Site Tools


05721-coronel-jos-dias-la-gi

Coronel José Dias là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1822,115 km², dân số năm 2007 là 4416 người, mật độ 2,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05721-coronel-jos-dias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)