User Tools

Site Tools


05731-correia-pinto-la-gi

Correia Pinto là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 651,614 km², dân số năm 2007 là 14838 người, mật độ 22,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05731-correia-pinto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)