User Tools

Site Tools


05732-corrente-la-gi

Corrente là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 3051,161 km², dân số năm 2007 là 24578 người, mật độ 8,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05732-corrente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)