User Tools

Site Tools


05733-correntes-la-gi

Correntes là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 285,29 km², dân số năm 2007 là 16222 người, mật độ 56,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05733-correntes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)