User Tools

Site Tools


05734-correntina-la-gi

Correntina là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 12142,427 km², dân số năm 2007 là 31671 người, mật độ 2,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05734-correntina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)