User Tools

Site Tools


05745-costa-marques-la-gi

Costa Marques là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 12722,17 km², dân số năm 2007 là 13664 người, mật độ 1,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05745-costa-marques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)