User Tools

Site Tools


05777-crici-ma-la-gi

Criciúma là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 209,8 km², dân số năm 2007 là 185506 người, mật độ 938,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05777-crici-ma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)