User Tools

Site Tools


05781-cris-polis-la-gi

Crisópolis là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 505,433 km², dân số năm 2007 là 19317 người, mật độ 38,22 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05781-cris-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)