User Tools

Site Tools


05785-crist-polis-la-gi

Cristópolis là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 896,458 km², dân số năm 2007 là 13440 người, mật độ 14,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05785-crist-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)