User Tools

Site Tools


05795-cristino-castro-la-gi

Cristino Castro là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1848,69 km², dân số năm 2007 là 9526 người, mật độ 5,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05795-cristino-castro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)