User Tools

Site Tools


05810-cruz-das-almas-la-gi

Cruz das Almas là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 150,903 km², dân số năm 2007 là 58293 người, mật độ 386,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05810-cruz-das-almas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)