User Tools

Site Tools


05860-cunhata-la-gi

Cunhataí là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 54,511 km², dân số năm 2007 là 1874 người, mật độ 31,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05860-cunhata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)