User Tools

Site Tools


05865-curimat-la-gi

Curimatá là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2360,527 km², dân số năm 2007 là 10360 người, mật độ 4,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05865-curimat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)