User Tools

Site Tools


05866-curion-polis-la-gi

Curionópolis là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2368,698 km², dân số năm 2007 là 17769 người, mật độ 7,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05866-curion-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)