User Tools

Site Tools


05867-curitibanos-la-gi

Curitibanos là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 952,283 km², dân số năm 2007 là 38077 người, mật độ 40 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05867-curitibanos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)