User Tools

Site Tools


05869-currais-la-gi

Currais là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 3156,647 km², dân số năm 2007 là 4500 người, mật độ 1,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05869-currais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)