User Tools

Site Tools


05879-cururupu-la-gi

Cururupu´ là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 935,59 km², dân số năm 2007 là 40029 người, mật độ 42,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05879-cururupu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)