User Tools

Site Tools


05880-curvel-ndia-la-gi

Curvelândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 748,363 km², dân số năm 2007 là 4816 người, mật độ 6,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05880-curvel-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)