User Tools

Site Tools


05882-cust-dia-la-gi

Custódia là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1484,6 km², dân số năm 2007 là 31604 người, mật độ 21,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05882-cust-dia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)