User Tools

Site Tools


05951-d-rio-meira-la-gi

Dário Meira là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 400,33 km², dân số năm 2007 là 12072 người, mật độ 30,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05951-d-rio-meira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)