User Tools

Site Tools


06050-danh-s-ch-a-nh-c-c-a-the-beatles-la-gi

Năm Album Vị trí cao nhất Chứng chỉ UK
[1] Úc
[3] Canada US
[5] Áo
[19] Đức
[23] Na Uy
[7] Thụy Điển
[20] Thụy Sĩ
[21] EU 1962 My Bonnie
 • Hãng đĩa: Polydor (Đức)[A]
 • Phát hành: 5 tháng 1 năm 1962
— — — — — — — — — — 1964 The Beatles with Tony Sheridan & Guests
 • Hãng đĩa: MGM (US)
 • Phát hành: 3 tháng 2 năm 1964
— — — — — — — — — — The Beatles Beat
 • Hãng đĩa: Odeon (Đức)
 • Phát hành: 6 tháng 2 năm 1964
— — — — — — — — — — Something New
 • Hãng đĩa: Odeon (Đức)
 • Phát hành: 10 tháng 9 năm 1964
— — — — — — — — — — Ain't She Sweet
 • Hãng đĩa: Atco (US)
 • Phát hành: 5 tháng 10 năm 1964
— — — — — — — — — — The Beatles' Story
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 23 tháng 11 năm 1964
— — — 7 — — — — — — 1965 The Early Beatles
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 22 tháng 3 năm 1965
— — — 43 — — — — — —
 • US: Bạch kim[8]
 • Canada: Bạch kim[12]
The Beatles
 • Hãng đĩa: Amiga (Đông Đức)
 • Phát hành: Tháng 4 năm 1965
— — — — — — — — — — The Beatles' Greatest
 • Hãng đĩa: Odeon (Đức)
 • Phát hành: 18 tháng 6 năm 1965
— — — — — 38 — — — — Los Beatles
 • Hãng đĩa: Odeon (Argentina)
 • Phát hành: 19 tháng 11 năm 1965
— — — — — — — — — — 1966 Greatest Hits Volume 1
 • Hãng đĩa: Parlophone (Úc), Parlophone (New Zealand)
 • Phát hành: Tháng 10 năm 1966
— — — — — — — — — — A Collection of Beatles Oldies
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK)
 • Phát hành: 9 tháng 12 năm 1966
7 7 — — — — 12 — — — Greatest Hits Volume 2[24]
 • Hãng đĩa: Parlophone (Úc)
 • Phát hành: Tháng 2 năm 1967
— — — — — — — — — — 1967 The Beatles' First
 • Hãng đĩa: Polydor (UK)
 • Phát hành: 4 tháng 8 năm 1967
— — — — — — — — — — 1969 Very Together
 • Hãng đĩa: Polydor (Canada)
 • Phát hành: 4 tháng 11 năm 1969
— — — — — — — — — — 1970 Hey Jude
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK), Parlophone (New Zealand)
 • Phát hành: 26 tháng 2 năm 1970
— 1 2
[25] 2 — — — — — —
 • US: 3× Bạch kim[8]
 • Canada: 4× Bạch kim[12]
In the Beginning (Circa 1960)
 • Hãng đĩa: Polydor (US)
 • Phát hành: 4 tháng 5 năm 1970
— — — 117 — — — — — — From Then to You
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK)
 • Phát hành: 18 tháng 12 năm 1970
— — — — — — — — — — The Beatles' Christmas Album
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 18 tháng 12 năm 1970
— — — — — — — — — — 1971 Por Siempre Beatles[26]
 • Hãng đĩa: Odeon (Argentina)
 • Phát hành: 8 tháng 10 năm 1971
— — — — — — — — — — 1972 The Essential Beatles[24]
 • Hãng đĩa: Apple (Úc), Apple (New Zealand)
 • Phát hành: Tháng 2 năm 1972
— — — — — — — — — — 1973 1962–1966
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 19 tháng 4 năm 1973
3 9 38
[27] 3 1 2 1 22 4 —
 • UK: Bạch kim[14]
 • US: 15× Bạch kim[8]
 • Canada: Kim cương[12]
 • Đức: 4× Bạch kim[28]
1967–1970
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 19 tháng 4 năm 1973
2 8 42
[27] 1 1 2 2 23 3 —
 • UK: Bạch kim[14]
 • US: 17× Bạch kim[8]
 • Canada: Kim cương[12]
 • Đức: 3× Bạch kim[28]
1976 Rock 'n' Roll Music
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK), Parlophone (New Zealand)
 • Phát hành: 7 tháng 7 năm 1976
11 4 2
[29] 2 6 10 8 18 — — 1977 Love Songs
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK), Capitol (New Zealand)
 • Phát hành: 21 tháng 10 năm 1977
7 59 18
[30] 24 — — 20 — — —
 • UK: Vàng[14]
 • US: 3× Bạch kim[8]
 • Canada: Bạch kim[12]
1978 The Beatles Collection
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 2 tháng 11 năm 1978
— 33 — — — — — — — — Rarities
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Parlophone (New Zealand)
 • Phát hành: 2 tháng 12 năm 1978
71 — — — — — — — — — 1980 Rarities
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 24 tháng 3 năm 1980
— 27 26
[31] 21 — — — — — — The Beatles' Ballads
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol Canadaada (Canada), Parlophone (New Zealand)
 • Phát hành: 13 tháng 10 năm 1980
17 1 69
[32] — — — — — — — Rock 'n' Roll Music, Volume One
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US), Axis (New Zealand)
 • Phát hành: 27 tháng 10 năm 1980
— — — — — — — — — —
 • US: Bạch kim[8]
 • Canada: 2× Bạch kim[12]
Rock 'n' Roll Music, Volume Two
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US), Axis (New Zealand)
 • Phát hành: 27 tháng 10 năm 1980
— — — — — — — — — —
 • US: Bạch kim[8]
 • Canada: 2× Bạch kim[12]
The Beatles Box
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK)
 • Phát hành: 3 tháng 11 năm 1980
— — — — — — — — — — The Beatles 1967–1970
 • Hãng đĩa: Amiga (Đông Đức)
 • Phát hành: 1980
— — — — — — — — — — 1982 The Beatles
 • Hãng đĩa: Amiga (Đông Đức)
 • Phát hành: Tháng 1 năm 1982
— — — — — — — — — — Reel Music
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK)
 • Phát hành: 22 tháng 3 năm 1982
— 56 26
[34] 19 — — — — — — 20 Greatest Hits
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK)
 • Phát hành: 11 tháng 10 năm 1982
10 — 52
[35] 50 — — — — — — 1983 The Number Ones
 • Hãng đĩa: EMI (Úc)
 • Phát hành: 1983
— 1 — — — — — — — — 1984 The Early Tapes of The Beatles
 • Hãng đĩa: Polydor (UK)
 • Phát hành: 10 tháng 12 năm 1984
— — — — — — — — — —
 • UK: Bạch kim[14]
 • US: 2× Bạch kim[8]
 • Canada: 3× Bạch kim[12]
1988 Past Masters, Volume One
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 7 tháng 3 năm 1988
49 79 — 149 — — — — — — Past Masters, Volume Two
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 7 tháng 3 năm 1988
46 75 — 121 — — — — — —
 • US: Bạch kim[8]
 • Canada: Vàng[12]
Past Masters, Volumes One & Two
 • Hãng đĩa: Capitol (US), Parlophone (UK)
 • Phát hành: 24 tháng 10 năm 1988
— — — — — — — — — — The Beatles Box Set
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 15 tháng 11 năm 1988
— 82 — — — — — — — — 1995 Anthology 1
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 21 tháng 11 năm 1995
2 1 1
[36] 1 5 1 5 2 2 1
 • UK: 2× Bạch kim[14]
 • US: 8× Bạch kim[8]
 • Canada: 9× Bạch kim[12]
 • Đức: Vàng[28]
 • EUR: 2× Bạch kim[37]
1996 Anthology 2
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 18 tháng 3 năm 1996
1 2 3
[38] 1 29 4 5 2 4 —
 • UK: Bạch kim[14]
 • US: 4× Bạch kim[8]
 • Canada: 4× Bạch kim[12]
Anthology 3
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 28 tháng 10 năm 1996
4 3 3
[39] 1 — 9 13 5 23 —
 • UK: Vàng[14]
 • US: 3× Bạch kim[8]
 • Canada: 2× Bạch kim[12]
1999 Yellow Submarine Songtrack
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 13 tháng 9 năm 1999
8 — 12
[40] 15 8 11 1 22 23 — 2000 1
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 13 tháng 11 năm 2000
1 1 1
[41] 1 1 1 1 1 1 1
 • UK: 8× Bạch kim[14]
 • US: 11× Bạch kim[8]
 • Úc: 10× Bạch kim[42]
 • Canada: Kim cương[12]
 • Đức: 11× Vàng[28]
 • EUR: 9× Bạch kim[43]
2001 Beatles Bop – Hamburg Days
 • Hãng đĩa: Bear Family
 • Phát hành: 6 tháng 11 năm 2001
— — — — — — — — — — 2003 Let It Be... Naked
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 17 tháng 11 năm 2003
7 11 8
[41] 5 17 13 6 2 21 — 2004 The Capitol Albums, Volume 1
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 16 tháng 11 năm 2004
— — — 35 — 80 — — — — 2006 The Capitol Albums, Volume 2
 • Hãng đĩa: Capitol (US)
 • Phát hành: 11 tháng 4 năm 2006
— — — 46 — — — — — — Love
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 20 tháng 11 năm 2006
3 2 1
[41] 4 3 2 8 2 3 1
 • UK: 2× Bạch kim[14]
 • US: 2× Bạch kim[8]
 • Úc: 2× Bạch kim[45]
 • Canada: 2× Bạch kim[12]
 • Đức: Bạch kim[28]
 • EUR: 2× Bạch kim[46]
2009 The Beatles in Mono
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: ngày 9 tháng 9 năm 2009
57 — — 40
[47] — 3 — 15 — —
 • US: Bạch kim[8]
 • Canada: Bạch kim[12]
Mono Masters
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 9 tháng 9 năm 2009
— — — — — — — — — — The Beatles Stereo Box Set
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)
 • Phát hành: 9 tháng 9 năm 2009
24 23 — 15 58 — 3 15 52 —
 • US: 3× Bạch kim[8]
 • Canada: Kim cương[12]
Past Masters
 • Hãng đĩa: Parlophone (UK), Capitol (US)[B]
 • Phát hành: 9 tháng 9 năm 2009
31 34 — — 40 61 — 36 47 — 2010 1962–1966 / 1967–1970
 • Hãng đĩa: Apple/EMI
 • Phát hành: 15 tháng 10 năm 2010
59 — — — — 29 38 — 89 — "—" ghi chú cho album không được xếp hạng, hoặc không được phát hành tại quốc gia này, hoặc không có thông tin
06050-danh-s-ch-a-nh-c-c-a-the-beatles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)