User Tools

Site Tools


06052-danh-s-ch-c-c-h-i-ng-h-t-c-a-v-ng-qu-c-anh-la-gi

Hạt (County) là đơn vị hành chính cao nhất tại xứ Anh (England) trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Các hạt của nước Anh là khu vực được sử dụng cho mục đích phân định ranh giới địa lý hành chính và chính trị. Tính đến tháng 4 năm 2009, trên toàn xứ Anh có tất cả là 27 hạt, và được chia nhỏ ra thành 48 quận, ở các quận có Hội đồng quận quản lý. Trong 27 hạt thì có 6 trong số đó là đô thị được gọi là hạt đô thị, những đô thị này không có Hội đồng cấp quận. Cũng giống như quận, đứng đầu các hạt cũng có Hội đồng hạt, Hội đồng hạt thành lập đầu tiên vào năm 1889 và nó được cải cách đáng kể vào năm 1974.

Các Hội đồng cấp hạt trước kia từng tồn tại ở Anh[sửa | sửa mã nguồn]

06052-danh-s-ch-c-c-h-i-ng-h-t-c-a-v-ng-qu-c-anh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)