User Tools

Site Tools


06129-datas-la-gi

Datas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 309,013 km², dân số năm 2007 là 5418 người, mật độ 17,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06129-datas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)