User Tools

Site Tools


06151-delmiro-gouveia-la-gi

Delmiro Gouveia là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 609,7 km², dân số năm 2007 là 41111 người, mật độ 67,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06151-delmiro-gouveia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)