User Tools

Site Tools


06166-deniseuuuu-la-gi

Deniseuuuu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1300,924 km², dân số năm 2007 là 10299 người, mật độ 7,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06166-deniseuuuu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)