User Tools

Site Tools


06168-deod-polis-la-gi

Deodápolis là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 831,263 km², dân số năm 2007 là 11263 người, mật độ 13,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06168-deod-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)