User Tools

Site Tools


06173-deputado-irapuan-pinheiro-la-gi

Deputado Irapuan Pinheiro là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 470,421 km², dân số năm 2007 là 9068 người, mật độ 19,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06173-deputado-irapuan-pinheiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)