User Tools

Site Tools


06192-descanso-la-gi

Descanso là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 285,571 km², dân số năm 2007 là 8705 người, mật độ 28,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06192-descanso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)