User Tools

Site Tools


06242-diamantino-la-gi

Diamantino là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 7630,212 km², dân số năm 2007 là 18634 người, mật độ 2,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06242-diamantino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)