User Tools

Site Tools


06336-dion-sio-cerqueira-la-gi

Dionísio Cerqueira là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 377,704 km², dân số năm 2007 là 14792 người, mật độ 38,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06336-dion-sio-cerqueira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)