User Tools

Site Tools


06342-dirceu-arcoverde-la-gi

Dirceu Arcoverde là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1005,706 km², dân số năm 2007 là 6660 người, mật độ 6,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06342-dirceu-arcoverde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)