User Tools

Site Tools


06368-divisa-nova-la-gi

Divisa Nova là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 216,697 km², dân số năm 2007 là 5619 người, mật độ 27,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06368-divisa-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)