User Tools

Site Tools


06405-dois-irm-os-do-buriti-la-gi

Dois Irmãos do Buriti là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2344,611 km², dân số năm 2007 là 9336 người, mật độ 3,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06405-dois-irm-os-do-buriti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)