User Tools

Site Tools


06423-dom-bas-lio-la-gi

Dom Basílio là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 653,03 km², dân số năm 2007 là 11079 người, mật độ 16,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06423-dom-bas-lio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)