User Tools

Site Tools


06427-dom-expedito-lopes-la-gi

Dom Expedito Lopes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 219,07 km², dân số năm 2007 là 6532 người, mật độ 29,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06427-dom-expedito-lopes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)