User Tools

Site Tools


06431-dom-macedo-costa-la-gi

Dom Macedo Costa là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 93,215 km², dân số năm 2007 là 3780 người, mật độ 40,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06431-dom-macedo-costa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)