User Tools

Site Tools


06434-dom-pedro-la-gi

Dom Pedro là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,964 km², dân số năm 2007 là 20985 người, mật độ 56,72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
06434-dom-pedro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)