User Tools

Site Tools


06446-dona-emma-la-gi

Dona Emma là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 181,018 km², dân số năm 2007 là 3441 người, mật độ 17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06446-dona-emma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)