User Tools

Site Tools


06447-dona-eus-bia-la-gi

Dona Eusébia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 54,47 km², dân số năm 2007 là 5569 người, mật độ 106 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06447-dona-eus-bia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)